Porządek Mszy Świętych

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
Godz. 7.30; 9.30; (11.00 w Glebie); 12.00; 17.00


DNI POWSZEDNIE
Od Wielkanocy do ostatniej niedzieli października godz.: 7.00 i 18.00
Od ostatniej niedzieli października do Wielkanocy godz.: 7.00 i 17.00.
W czasie kolędy nie ma Mszy wieczornej.


I PIĄTEK MIESIĄCA
Godz. 7.00; 8.30; 17.00 w czasie kolędy


I SOBOTA MIESIĄCA
Godz. 7.00 i 17.00 w czasie kolędy.

 

SPOWIEDŹ
Rozpoczyna się pół godz. przed każdą Mszą świętą

Kancelaria

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK:
8.00-9.00, 17.00-18.00

SOBOTA:
8.00-12.00

NIEDZIELA I ŚWIĘTA:
kancelaria nieczynna

Regulamin domu parafialnego zatwierdzony przez Radę Parafialną 2020

20 Czerwca 2020

Aktualności

Regulamin domu parafialnego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Dom Parafialny stanowi część rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle i działa na podstawie Konkordatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz. 318), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012 poz.406 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.).
 2. Prawo do korzystania z Domu Parafialnego i jego wyposażenia mają wszystkie zainteresowane osoby w tym w szczególności parafianie.
 3. Każda osoba korzystająca z Domu Parafialnego jest zobowiązana zaznajomić się z niniejszym regulaminem.

II. Zasady korzystania z Domu Parafialnego

 1. Dom Parafialny to część rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętego Ducha  w Kadzidle, a więc Domu Bożego i obowiązują w nim reguły zachowania zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
 2. Dom Parafialny jest przeznaczony dla osób poszukających modlitwy i skupienia.
 3. Z Domu Parafialnego mogą korzystać osoby indywidualne lub grupy zorganizowane z duszpasterzem lub opiekunami
 4. Program, dni i godziny pobytu w Domu Parafialnym ustala zainteresowana osoba lub opiekunowie grupy w kancelarii parafialnej
 5. Zastrzega się, że w przypadku nakładania się terminów korzystania z konkretnych pomieszczeń w domu parafialnym, o pierwszeństwie do rezerwacji terminów decyduje kolejność zgłoszeń. 
 6. Dom Parafialny dysponuje kaplicą do modlitwy przy zmarłych oraz pomieszczeniem z możliwością przetrzymywania ciała osoby zmarłej.
 7. Nieodpłatnie z Domu Parafialnego mogą korzystać, grupy parafialne, działające przy parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle.
 8. Odpłatne udostępnienie Domu Parafialnego, kaplicy modlitewnej oraz pomieszczeń chłodni, następuje w każdym wypadku na podstawie umowy z Parafią, którą reprezentuje Proboszcz Parafii. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Za przygotowanie kaplicy modlitewnej odpowiada zakład pogrzebowy, który działa w imieniu osoby trzeciej, na potrzeby, której zostały udostępnione pomieszczenia w Domu Parafialnym.
 10. Zakład pogrzebowy uzgadnia z konserwatorem Domu Parafialnego zakres i termin korzystania z kaplicy modlitewnej.
 11. Małoletni mogą korzystać z Domu Parafialnego wyłącznie pod opieką dorosłych.
 12. W pomieszczeniach Domu Parafialnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania środków odurzających. Palenie tytoniu jest możliwe na zewnątrz Domu Parafialnego w miejscach specjalnie wyznaczonych do tego celu.
 13. Przygotowanie posiłków odbywa się wyłącznie w kuchni. W pozostałych pomieszczeniach obowiązuje zakaz gotowania i używania otwartego ognia.
 14. Każda osoba korzystająca z Domu Parafialnego jest zobowiązana dbać o porządek.
 15. Przyjmujący w użytkowanie pomieszczenia przed opuszczeniem Domu Parafialnego i kaplicy modlitewnej zobowiązuje się posprzątać przy użyciu własnych środków czystości, użytkowane pomieszczenia, a zastawę, sztućce i pozostałe wyposażenie kuchenne umyć i odłożyć na miejsce ich przechowywania.
 16. Zauważone usterki i niebezpieczeństwa powinny być natychmiast zgłaszane konserwatorowi Domu Parafialnego.
 17. Za szkody materialne w pomieszczeniach lub wyposażeniu Domu Parafialnego odpowiedzialność finansową ponoszą osoby, które je spowodowały.
 18. Za rzeczy zagubione bądź skradzione parafia nie odpowiada.
 19. Parafia nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, spowodowane zachowaniem sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz niniejszym regulaminem.
 20. Odpłatność za korzystnie z pomieszczeń Domu Parafialnego zgodnie z załącznikiem nr 3. Opłaty zawarte w tabeli załącznika nr 3 obejmują: zużycie energii elektrycznej, gazu, wody bieżącej, ogrzewanie.
 21. Opłata za korzystanie z Domu Parafialnego nie obejmuje wywozu nieczystości stałych, które to każdy wynajmujący musi zagospodarować we własnym zakresie,
 22. Wszelkie wątpliwości, propozycje i sprawy mogące służyć dobru wspólnemu parafian należy przedstawiać w kancelarii parafialnej.
 23. Niniejszy regulamin został przyjęty przez radę parafialną i obowiązuje od dnia 21 czerwiec 2020 r

  Załącznik nr 3 do Regulaminu

  Cennik za udostępnienie Domu Parafialnego (ceny brutto).

  1. Wynajem Sali do przeprowadzenia stypy –  300 zł
  2. Wynajem Sali w innych celach, zgodnych z katolicką nauką społeczną:
   • Bez korzystania z pomieszczeń kuchni –  150 zł
   • Z wykorzystaniem pomieszczeń kuchni –  500 zł
  3. Przetrzymanie ciała przez okres jednego dnia – 170 zł, cena obejmuje wynajem kaplicy modlitewnej, pomieszczeń chłodni oraz Sali do przeprowadzenia poczęstunku (kawa, herbata, ciasto).